Rastlinná výroba

a Spracovanie rastlinných komodít

Pestované plodiny

Pšenica
— Ozimná pšenica
— Tvrdá pšenica
Cukrová repa
Slnečnica
Repka olejná
Lucerna siata
Kukurica
— Potravinárska
— Waxy
— Flint

Využívané technológie:

Pôdoochranné - bezorebné technológie nám zaručujú obrábanie pôdy v rôznych hĺbkach v horizontálnom smere. Na povrchu zostáva minimálne cca 30% mulču. Stroje na prevedenie prác majú hlavne radličky kombinované s diskovou sekciou. Táto technológia zaučuje zachovanie vlahy.

Presné poľnohospodárstvo - je to komplexné riešenie na zber dát, vyhodnocovanie ako aj zahŕňa aplikačné technológie. Cieľom je skvalitniť výrobu a hlavne zvýšiť efektívnosť. Súčasťou je aj riadený pohyb strojov po parcele. RTK signál máme na celej obhospodárenej ploche.

Strip till - Vyššia forma minimalizačných technólogii kde sa cielene obrába pôda v pásoch . Pôda sa mechanickým zásahom pripraví pre plodinu kde sa aplikuje už aj výživa. Šetrí sa: práca, energia, vlaha

Využívanie spaľovania Bio masy - na ohrev sušičiek zŕn. Zrno je sušené nepriamym ohrevom, čo zabezpečí, aby spaliny nevstupovali do zrna. Zároveň sušenie prebieha pri nízkych teplotách sušiaceho vzduchu do 55°C, čo zaručuje vysokú kvalitu a nedochádza tepelnému poškodeniu zrna.


Sovietskej armády 431, 925 72 Selice

Tel. +421-(0)31 702 04 25