Informácia o spracúvaní osobných údajov - Zákazníci

podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) Vážení zákazníci, Riadne spracúvanie Vašich osobných údajov a ochrana Vášho súkromia sú pre nás dôležité a preto pri spracúvaní Vašich osobných údajov postupujeme v súlade s účinnými právnymi predpismi a chránime ich s maximálnou možnou starostlivosťou. Týmto by sme Vám radi poskytli podrobné informácie predovšetkým o tom, aké osobné údaje spracúvame, prečo ich spracúvame, aké práva máte v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov, ale aj ďalšie informácie, ktoré by Vás mohli zaujímať a ktoré sa týkajú spracúvania osobných údajov. Kto je prevádzkovateľom Vašich osobných údajov? Prevádzkovateľom osobných údajov je vždy ten subjekt, ktorému boli údaje poskytnuté a ktorý určuje účel a prostriedky spracúvania osobných údajov. Prevádzkovateľom osobných údajov je: spoločnosť AGRO Divízia s.r.o. Selice, so sídlom Sovietskej armády 431, 925 72 Selice, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 16281/T, IČO: 36 546 712 (ďalej len „Prevádzkovateľ“) Kontaktné údaje: e-mailový kontakt: agroselice [zav] stonline.sk Mobil: +421-(0)31 702 04 25 Na aké účely spracúvame osobné údaje a aký právny základ nám umožňuje spracúvať osobné údaje? Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje v rámci informačného systému: ZÁKAZNÍCI za účelom plnenia práv a povinností zo zmlúv uzavretých so zákazníkmi. Právnym Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje za účelom plnenia svojich zákonných povinností, vyplývajúcich zo zákona - najmä osobitných právnych predpisov upravujúcich dane a iné finančné plnenia ako i ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov. Právnym základom pre spracúvanie osobných údajov je zákon, a to v súlade s čl. 6 bod 1 písm. c) GDPR. O akých osobách spracúvame osobné údaje? Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje o zákazníkoch, a to v rozsahu potrebnom na dosiahnutie účelu spracúvania. Aké osobné údaje spracúvame? Prevádzkovateľ spracúva iba také osobné údaje, ktoré sú potrebné na to, aby Prevádzkovateľ mohol riadne plniť svoje práva a povinnosti zo zmluvy uzavretej so zákazníkom (napr. aby mohol dodať zákazníkovi tovar a vybaviť reklamačné konanie), aby dodržiaval svoje zákonné povinnosti a tiež aby chránil svoje oprávnené záujmy. Prevádzkovateľ spracúva tieto kategórie osobných údajov, a to v rozsahu potrebnom na dosiahnutie účelu spracúvania: Identifikačné údaje: identifikačné údaje na fyzickú osobu podnikateľa – obchodné meno, miesto podnikania, IČO, číslo živnostenského registra Kontaktné údaje: telefónne číslo, mobilné číslo, faxové číslo, elektronická adresa Ďalšie údaje: číslo a IBAN bankového účtu Poskytnutie osobných údajov vo vyššie uvedenom rozsahu je zmluvnou a zákonnou požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy s dotknutou osobou a plnenie práv a povinností Prevádzkovateľa zo zmluvy a na plnenie práv a povinností zo zákona. Kto môže mať prístup k osobným údajom? K osobným údajom má prístup Prevádzkovateľ, zamestnanci Prevádzkovateľa, externý dodávateľ archivačných, tlačových, poštových, IT služieb, daňoví poradcovia, právny zástupca a verejnoprávny orgán, v rámci plnenia zákonných povinností Prevádzkovateľa alebo v súvislosti s uplatňovaním práv a povinností zo zmluvy. Akú dobu uchovávame osobné údaje? Prevádzkovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje dotknutých osôb počas trvania a plnenia práv a povinností, ktoré mu plynú zo zmlúv uzavretých so zákazníkmi do vysporiadania všetkých záväzkov plynúcich zo zmluvy a zo zákona po dobu nevyhnutne potrebnú na plnenie zákonných povinností vrátane archivačných povinností – max. po dobu 10 rokov, ak osobitný zákon nebude vyžadovať dlhšiu dobu. Aké práva máte v súvislosti so spracúvaním osobných údajov? Dotknuté osoby majú právo požadovať od Prevádzkovateľa v rozsahu, v akom to neodporuje všeobecne záväzným právnym predpisom - prístup k svojim osobným údajom, - právo na opravu osobných údajov, - právo na vymazanie osobných údajov, - právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, - právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, - právo na prenosnosť svojich osobných údajov, - právo podať sťažnosť dozornému orgánu, - právo získať informáciu  z akého zdroja pochádzajú osobné údaje dotknutej osoby, prípadne informácie o tom, či údaje pochádzajú z verejne prístupných zdrojov, ak osobné údaje neboli získané od dotknutej osoby. Uvedené práva dotknutých osôb sú bližšie špecifikované v článkoch 15 až 21 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov. Akým spôsobom môžete uplatniť Vaše práva k osobným údajom? Vaše práva môžete uplatniť zaslaním písomnej žiadosti poštou na adresu AGRO Divízia s.r.o. Selice, Sovietskej armády 431, 925 72 Selice alebo elektronicky na e-mailovú adresu: agroselice [zav] stonline.sk. Na Vašu žiadosť týkajúcu sa spracúvania osobných údajov bude Prevádzkovateľ odpovedať bez zbytočného odkladu, v každom prípade však do jedného mesiaca od jej doručenia. V osobitných prípadoch môže Prevádzkovateľ túto lehotu predĺžiť o ďalšie dva mesiace, ale vždy Vás bude o dôvodoch predĺženia lehoty informovať do jedného mesiaca od prijatia žiadosti. Na Vaše žiadosti odpovedá Prevádzkovateľ bezplatne, ale ak by Vaše žiadosti boli neprimerané, zjavne neopodstatnené alebo sa často opakujú, Prevádzkovateľ môže od Vás požadovať primeraný administratívny poplatok za ich vybavenie. Aktualizácia osobných údajov: Cieľom Prevádzkovateľa je spracúvať iba aktuálne a presné osobné údaje. Informujte prosím Prevádzkovateľa o všetkých zmenách Vašich osobných údajov, ktoré ste Prevádzkovateľovi poskytli, a to poštou na adresu AGRO Divízia s.r.o. Selice, Sovietskej armády 431, 925 72 Selice alebo elektronicky na e-mailovú adresu: agroselice [zav] stonline.sk.


Sovietskej armády 431, 925 72 Selice

Tel. +421-(0)31 702 04 25